پردیس شهید مفتح شهر ری

گروه زبان و ادبیات فارسی و عربی

اعضای محترم هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی رزومه
آقای علی اکبر کمالی نهاد رزومه
آقای دکتر محمد رضا پاشایی  
آقای دکتر هدایت اله تقی زاده  
آقای دکتر محمد فقیری  
آقای دکتر هادی دهقانی یزدلی  
آقای دکتر حیدر قمری  

خانم دکتر فاطمه ممیزی 

 
خانم دکتر افسانه خاتون آبادی  

 


نظرات کاربران