پردیس شهید مفتح شهر ری

استادان گروه علوم تربیتی و مشاوره

 

 

نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی
سرکار خانم دکتر مینا شاه محمدی  دکتری راهنمایی و مشاوره تخصصی
آقای دکتر محمد رضا فتحی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی 
آقای دکتر محمد پاک سرشت دکتری تخصصی علوم تربیتی
آقای دکتر سید صادق نبوی دکتری راهنمایی و مشاوره
آقای دکتر احمد ابو حمزه دکتری تاریخ
آقای دکتر برزو مروت دکتری جامعه شناسی
آقای دکتر ابوالفضل بختیاری دکتری علوم تربیتی
آقای دکتر محمود صفری دکتری مدیریت آموزشی
آقای بهروز آهنی  کارشناسی ارشد تربیت بدنی
آقای امین اصفهانی زاده  کارشناسی ارشد هنر
   
 


نظرات کاربران