پردیس شهید مفتح شهر ری

بازدید سرپرست مدیریت امور پردیسهای استان تهران و هیئت همراه از روند برگزاری آزمون ارزیابی تکمیلی

26 شهریورماه 1402


نظرات کاربران