پردیس شهید مفتح شهر ری

معاونت محترم آموزش، فرهنگی و پژوهشی پردیس شهید مفتح شهرری

نام و نام خانوادگی : مسعود عظیمی
مدرک تحصیلی : دکترای  ریاضیات محض جبر ناجابجا یی

 

رزومه 

 

شماره تماس :  55955552-021


نظرات کاربران